Договір

про надання послуг відео та фотозйомки

м. ____________ «___» __________ 2016 р.

_____________________, з однієї сторони, що представляє cтудію «WEDSTUDIO», і _______________________, іменована (-ий) в подальшому «Замовник», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Виконавець здійснює відеозйомку і фотозйомку за завданням замовника ______________, на умовах та у відповідності з даним Договором.

2. Права та обов’язки.

2.1. Виконавець якісно і сумлінно виконує взяті на себе обов'язки, передбачені даним договором.

2.2. Замовник зі своєї сторони зобов'язаний забезпечити Виконавцю усі необхідні умови для надання послуг фото та відеозйомки, обмежити втручання третіх осіб, присутніх на фото і відеозйомці.

2.3. В обов'язки Замовника входить організація і оплата транспортування Виконавця до місця надання послуг і назад. При виїзній зйомці оплачується оплата за бензин, з розрахунку 100 км – 10 л А-95).

2.4. Фото та відеозйомка також може здійснюватися третіми особами (гості, члени сім'ї та ін.) за умови, що вони не заважають Виконавцю виконувати свої обов'язки.

2.5. Виконавець зобов’язаний повністю виконати замовлення не пізніше 90 (дев’яносто) діб з моменту початку виконання замовлення.

2.6. Замовник має право зажадати у Виконавця виправлення помилок (проблеми з програванням DVD, помилки в титрах, повна або часткова відсутність звукового супроводу по вині Виконавця) не пізніше 48 годин з моменту отримання замовлення.

3. Вартість надання послуг та порядок розрахунків.

3.1. Загальна вартість послуг, що надаються за даним договором складає __________ грн.

Відео в форматі HD записується на флеш-накопичувач Замовника (флешка від 32 Гб).

3.2. У день підписання даного Договору Замовник зобов'язаний сплатити завдаток в розмірі 500 гр.

У випадку відмови Замовника від послуг Виконавця завдаток не повертається.

Завдаток є гарантією резервування Виконавцем дати даного замовлення та надання послуг в день і в обсягах, передбачених даним договором.

3.3. Половина суми сплачується Виконавцю в день надання послуг. Решта суми сплачується при передачі Виконавцем готової роботи Замовнику.

3.4. У разі порушення Замовником умов п. 3.2 даного Договору (відмова від повного розрахунку за надані послуги) Виконавець має право не передавати результати своєї роботи (відеозапису, відео файли, фінальний фільм, фотоматеріали) Замовнику до повного розрахунку з урахуванням штрафних санкцій за прострочення оплати.

3.5. Додаткові витрати (транспорт, харчування та інше) компенсуються Замовником додатково або організовується власними силами та засобами.

4. Форс-мажор.

4.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторони не можуть впливати і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів.

4.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншу сторону про настання подібних обставин у письмовій формі, причому на вимогу іншої сторони повинен бути представлений засвідчує документ. Інформація повинна містити дані про характер обставин, оцінку їх впливу на виконання стороною своїх зобов'язань за цим Договором і на термін виконання зобов'язань.

4.3. Сторона, яка не може через обставини непереборної сили виконати зобов'язання за цим Договором, докладе з урахуванням положень Договору, всі зусилля до того, щоб якомога швидше компенсувати наслідки невиконання зобов'язань.

5. Вирішення спорів.

5.1. Все суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

5.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони передають їх на розгляд у судовому порядку.

6. Додаткові умови.

6.1. З моменту підписання цього Договору все попереднє листування, документи і переговори між Сторонами з питань, які врегульовані цим Договором, втрачають силу

6.2. Всі доповнення і зміни до цього Договору оформлюються письмово і підписуються сторонами. Належним чином оформлені доповнення і зміни є невід'ємною частиною цього Договору.

6.3. У частині, неврегульованою цим Договором, відносини сторін будуються відповідно до чинного законодавства.

6.4. Цей Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної сторони, що мають однакову юридичну силу. Початок дії договору з моменту підписання і діє протягом 48 годин після передачі замовлення Замовнику.

Виконавець: ______________________

Замовник: ______________________

Дата підписання: ____________________